Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa: Không nên nhận đơn tô’ ca’o Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải vì cán bộ đã về hưu

3/07/2019 9:05 chiều

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa – chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM – nêu vấn đề này tại buổi thảo luận dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) tại Quốc hội .

Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa – chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM – Ảnh: VIỄN SỰ

Đại biểu Quốc hội Ngô Tuấn Nghĩa chia sẻ ông không phải là người hoạt động trong ng.ành tư pháp, tuy nhiên theo quan điểm và hiểu biết của cá nhân ông thì việc đưa vào luật việc giải quyết đơn t.ố ca’o với người đã về hưu sẽ rất phức tạp và là tạo ra việc lợi dụng để h.ạ uy tín những ca’n bộ về hưu từng có cô’ng hiê’n, có uy tín.

Rất phức tạp

Góp ý về ph.ạm vi điều chỉnh của Luật tô’ ca’o, đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa nói: “Tôi nghĩ trong ph.ạm vi áp dụng của Luật t.ố ca’o không nên đưa việc giải quyết t.ố ca’o các hành vi vi ph.ạm trong thực hiện nhiệm vụ, c.ô.ng vụ của các bộ c.ô.ng chức, viên chức ng.hỉ hưu vào luật”.

“Tôi hiểu vấn đề này rất phức tạp. Cá.n bộ ng.hỉ hưu rồi trước đó qua nhiều văn bản điều chỉnh rồi. Không nên tiếp nhận đơn tố cá.o đó” – thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa nói.

Đại biểu Ngô Tuấn Nghĩa lý giải nhiều cá.n bộ trải qua nhiều đơn vị, chức vụ, cơ quan c.ô.ng tác và cũng có những việc đã làm tại thời điểm đó là đúng nhưng sau này lại chưa phù hợp.

“Nếu t.ố cá.o như thế làm ảnh hưởng đến cán bộ ng.hỉ hưu” – ông nói.

Ông cho rằng có những cá.n bộ có năng lực, có nhiều cô’ng hiê’n, có nhiều thành tích trong quá trình c.ô.ng tác nhưng ng.hỉ hưu rồi hay có những đơn t.ố cáo lợi dụng để h.ạ uy tín cán bộ.

“Do đó tôi cho rằng không nên đưa việc tố cáo hành vi cán bộ c.ô.ng chức viên chức ng.hỉ hưu” – ông Nghĩa nhắc lại quan điểm.

“Quy định phù hợp”

Trước đó, trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, chủ nhiệm ủy ban Nguyễn Khắc Định cho biết Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về ph.ạ.m vi điều chỉnh của dự thảo luật theo hướng không quy định về việc tố cá.o và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi ph.ạ.m pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, c.ô.ng vụ của người đã ng.hỉ hưu (nguyên là cán bộ, c.ô.ng chức, viên chức).

Ủy ban Pháp luật cho rằng khi thấy có hành vi vi ph.ạ.m pháp luật x.ảy ra, người t.ố cáo báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết nhằm ng.ăn ch.ặn hành vi vi ph.ạ.m pháp luật tiếp diễn, khắc ph.ục các hậu quả của hành vi vi ph.ạ.m và cuối cùng mới là x.ử lý đối với người vi ph.ạ.m (người bị t.ố cáo).

Vì vậy, khi tiếp nhận t.ố cáo về hành vi vi ph.ạ.m pháp luật trong thực thi nhiệm vụ, c.ô.ng vụ bất kể người có hành vi vi ph.ạ.m còn đang đương chức hay đã ng.hỉ hưu, chuyển c.ô.ng tác khác thì cơ quan có thẩm quyền đều có trách nhiệm xem xét, thụ lý và giải quyết theo quy định của Luật t.ố cáo và pháp luật có liên quan.

Do đó, tuy không cần ghi ngay tại điều 1 về ph.ạm vi điều chỉnh nhưng việc quy định rõ trong luật này về thẩm quyền xem xét, giải quyết t.ố cáo đối với hành vi vi ph.ạ.m pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức xảy ra trong thời gian c.ô.ng tác trước đây, nay không còn là cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức như đã th.ể hiện tại khoản 4 điều 12 của dự thảo luật là phù hợp.

Đây là nội dung bổ sung rất quan trọng và kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để th.ể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xác định trách nhiệm của cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức đã ng.hỉ hưu hoặc không còn là cá.n bộ, c.ô.ng chức, viên chức nhưng có hành vi vi ph.ạ.m pháp luật khi còn đương chức.

Không làm cá.n bộ quy hoạch bị “lỡ tàu”

Đại biểu Trịnh Ngọc Thúy (TP.HCM) đ.á.nh giá cao điều 10 của dự thảo Luật t.ố cáo, quy định người bị t.ố cáo là được đảm bảo quyền lợi của mình khi chưa có kết luận t.ố cáo.

“Đây là điểm mới tiến bộ rất hiển nhiên, bởi người bị xem là vi ph.ạ.m pháp luật khi và chỉ khi có kết luận của cơ quan pháp luật, nhưng với các trường hợp bị tố t.ố cáo từ trước đến nay chưa được mạnh dạn áp dụng” – đại biểu Thúy nói.

Theo đại biểu Trịnh Ngọc Thúy, thực tế có nhiều vụ việc t.ố cáo có mục đích xấ.u ngay thời điểm cá.n bộ tới giai đoạn luân chuyển, bổ nhiệm thì hay bị t.ố cáo, và rõ ràng quyền lợi ích của người bị t.ố cáo bị x.â.m ph.ạ.m.

Bà Thúy cho rằng trong tình huống này, cơ quan tổ chức cứ mạnh dạn làm quy trình cá.n bộ, đồng thời khi thẩm tra thấy đơn t.ố cáo đúng thì thì mạnh dạn bãi miễn. Làm như vậy vừa ngh.i.ê.m minh, vừa không m.ấ.t cơ hội của cá.n bộ.

“Theo tôi, quy định này là một tác nhân phát triển, vì khi đó các đơn t.ố cáo loại này sẽ gi.ả, cơ quan nhà nước không m.ấ.t thời gian giải quyết đơn.

Cá.n bộ, c.ô.ng chức sẽ bộc l.ộ tính năng động chứ không sợ đ.ụng ch.ạm, tạo cớ cho người khác làm đơn t.ố cáo không đúng” – đại biểu Trịnh Ngọc Thúy nói.

Theo http://www.tintuc.life/thieu-tuong-ngo-tuan-nghia-khong-nen-nhan-don-to-cao-tat-thanh-cang-le-thanh-hai-vi-can-bo-da-ve-huu-1/

Loading...

Tin Liên Quan